Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden SNR Schouten & Nelissen Recovery B.V. of Schouten & Nelissen B.V.

Op overeenkomsten met SNR Schouten & Nelissen Recovery B.V. zijn de hierna vermelde leveringsvoorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 1: Definitie van begrippen

In deze voorwaarden hebben de navolgende met hoofdletters geschreven begrippen de navolgende betekenis:
 
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden of die op andere wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft verstrekt.
 
Opdrachtnemer: SNR Schouten & Nelissen Recovery B.V. of Schouten & Nelissen B.V.
 
Opdracht: de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht tot dienstverlening aan individuele deelnemers en groepen van deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor afzonderlijk een offerte wordt opgemaakt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.
 
Training/cursus: standaard groepstrainingen/cursussen, online leertrajecten, bijeenkomsten, mastercursussen en -modules, pre-master en masterclasses zoals vermeld in de cursusgids en op de website van Opdrachtnemer, waarbij deelnemers zich op individuele basis kunnen inschrijven voor trainingen/cursussen.
 
Onderzoek: onderzoek door Opdrachtnemer ten behoeve van individuele deelnemers en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte wordt opgesteld en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt aangegaan.
 
Persoonlijk doelstellend gesprek: een (telefonisch) gesprek tussen Opdrachtnemer en een potentiële deelnemer aan een Training/cursus waarin de leerdoelen van een training/cursus worden afgestemd op de leerwensen van de deelnemer. Dit gesprek maakt deel uit van de Training/Cursus en is een voorwaarde voor deelname aan die training of cursus.
 
Startmoment van de training/cursus: het Persoonlijk Doelenstellend Gesprek.
Startmoment van de opdracht: de eerste factureerbare uitvoering van de opdracht.
 
Annuleren/verschuiven: het beëindigen/verschuiven van de opdracht voor een training/cursus of het verschuiven van het startmoment van de opdracht.
 
Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk. 
 
Coaching: individuele begeleiding.

Artikel 2: NRTO

Opdrachtnemer is lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Deze algemene voorwaarden zijn in overeenstemming met de voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Opdrachtnemer worden gesloten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
3.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
 
3.3 Indien deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is in geval van strijd de Nederlandse versie bindend.
 
 

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1Opleiding/cursus: De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voor het volgen van een Opleiding/cursus komt tot stand door geldige ondertekening van het daartoe strekkende inschrijvings- of aanmeldingsformulier door Opdrachtgever, dan wel door de door Opdrachtnemer geldig ondertekende schriftelijke bevestiging, dan wel door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever van diens inschrijving of opdracht per telefoon of per e-mail.
 
4.2Opdracht: De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, dan wel door de door Opdrachtgever rechtsgeldig ondertekende schriftelijke bevestiging, dan wel door rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever van diens telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever.
 
4.3 Niet-bindend karakter van het aanbod: Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat ter zake van die offerte een overeenkomst tussen Partijen tot stand is gekomen.
 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer is gerechtigd:
 
1. het opleidings- of cursusprogramma tussentijds te wijzigen, om redenen van herprogrammering van exameneisen door externe exameninstanties en/of om redenen van kwaliteitsverbetering;
2. de planning van de opleiding/cursus wat betreft tijd en plaats te wijzigen;
3. bij onvoldoende inschrijvingen een opleiding/cursus te annuleren, dan wel geen nieuwe inschrijvingen voor een bestaande opleiding/cursus te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds aangegane verplichtingen worden gerestitueerd;
4. de groepsgrootte in uitzonderlijke gevallen met niet meer dan 2 deelnemers te vergroten.
 
5.2 Voor zover aanbiedingen van Opdrachtnemer mede zijn gebaseerd op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, staat Opdrachtgever er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de aangeboden activiteiten heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak noodzakelijk maken, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever - of vice versa - streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zijn gehouden hierop tijdig de aandacht te vestigen en de gevolgen voor de opdracht en eventuele (extra) kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.
 
5.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 
5.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 
5.5 Duur en afsluiting van het onderzoek
 
1. Offertes voor onderzoek door Opdrachtnemer zijn onlosmakelijk verbonden met de structuur van de in het projectvoorstel (van opdrachtnemer) beschreven activiteiten. Wijzigingen in de opzet, onder meer met betrekking tot de omvang, de fasering van het project, de methode, de analyse en de rapportage, die in overleg met de opdrachtgever worden aangebracht, kunnen leiden tot wijziging van de verschuldigde kosten.
2. Indien tussentijdse wijziging in de uitvoering van het onderzoek ontstaat door feiten of omstandigheden die in de macht van Opdrachtgever liggen, is Opdrachtnemer gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de beschreven opzet van het onderzoek indien dit noodzakelijk is voor de kwaliteit van de dienstverlening. Opdrachtnemer is gerechtigd de daaraan verbonden (extra) kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.
3. Opdrachtnemer kan vooraf slechts een indicatie geven hoe lang de doorlooptijd zal zijn voor de uitvoering van een project. Een overeengekomen termijn of einddatum van de werkzaamheden en de rapportage zijn derhalve niet bedoeld als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. Een overeenkomst van opdracht tot onderzoek wordt steeds aangegaan voor een minimum periode en/of voor een minimum aantal (herhalings)metingen. Tenzij anders is overeengekomen, kan een dergelijke overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd. Indien meerdere (herhalings)metingen worden overeengekomen terwijl geen vaste termijn is overeengekomen waarbinnen deze dienen plaats te vinden, geldt een maximum termijn van 24 maanden waarbinnen in ieder geval met een (herhalings)meting een aanvang had moeten worden gemaakt.
6. Indien binnen de maximale termijn van het onderzoek de (herhalings)meting niet door Opdrachtnemer is aangevangen, ondanks het feit dat Opdrachtgever Opdrachtnemer daartoe in de gelegenheid heeft gesteld, zal Opdrachtnemer het tarief voor de (herhalings)meting aan Opdrachtgever factureren. De prijs van een niet uitgevoerde herhalingsmeting is, tenzij anders overeengekomen, gelijk aan de prijs van de laatst in rekening gebrachte (herhalings)meting.
7. Indien er nog openstaande (herhalings)metingen zijn, geldt de factuurdatum van de laatst verzonden (herhalings)meting tevens als aanvang van een nieuwe periode als bedoeld in 5.3e.

Artikel 6: Annulering of wijziging van een termijn

6.1 Verkoop op afstand: Indien Contractant een consument is, heeft Contractant een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Binnen deze termijn kan de Opdrachtnemer de overeenkomst zonder boete en zonder opgave van redenen annuleren. In geval van verkoop op afstand van een training/cursus gaat de bedenktijd in op de dag waarop consument zich heeft ingeschreven voor de training.
 
6.2 Training/cursus door de opdrachtgever
 
1. De Contractant voor een training is gerechtigd deelname aan of de opdracht voor een training schriftelijk te annuleren. De datum van de poststempel, emaildatum of faxdatum geldt als annuleringsdatum.
2. Bij annulering van deelname aan een training minder dan twee weken voor aanvang daarvan, worden de volledige trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering van deelname aan een training > twee weken voor aanvang wordt 50% van de trainingskosten in rekening gebracht. In beide situaties worden de literatuurkosten volledig in rekening gebracht.
3. Het verzetten van een training twee weken voor aanvang van de training is kosteloos (eenmalig). Daarna worden 100% van de kosten in rekening gebracht.
4. Indien de verplaatsing minder dan twee weken voor de aanvangsdatum plaatsvindt, wordt 50% van de kosten van de opleiding in rekening gebracht. Daarna wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
5. Vervanging van een deelnemer aan de vooraf vastgestelde opleiding is mogelijk, mits het persoonlijk objectief gesprek nog voor aanvang van het eerste opleidingsblok kan worden gehouden. Hiervoor wordt een bedrag van € 175,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
6. In geval van een opleiding waarbij een persoonlijk objectief interview wordt afgenomen, kan dit interview alleen worden verplaatst wanneer het nieuwe interview voor aanvang van het eerste opleidingsblok kan worden afgenomen.
7. Indien de Contractant of de door de Contractant aangewezen deelnemer bij aanvang of na aanvang van de opleiding stopt met deelname of niet (meer) deelneemt aan de opleiding, heeft de Contractant geen recht op restitutie of overplaatsing naar een andere opleiding.
 
6.3 Opdracht en/of onderzoek door de Opdrachtgever
 
1.  De Opdrachtgever voor een opdracht is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, de emaildatum of de faxdatum.
2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, is kosteloos annuleren niet meer mogelijk. Bij annulering vóór het ingaan van de annuleringstermijn wordt 10% van het opdrachtbedrag (met een maximum van € 200,00 excl. BTW per prestatiedag) in rekening gebracht voor administratiekosten.
3. Opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht geplande trainingsdata annuleren of wijzigen. In dat geval worden alleen de administratiekosten als bedoeld in artikel 6.3b in rekening gebracht.
4. Bij annulering of wijziging tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de opdracht is Opdrachtgever gehouden 50% van het overeengekomen opdrachtbedrag te betalen.
5. Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is Opdrachtgever gehouden 75% van het overeengekomen opdrachtbedrag te betalen.
6. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van het overeengekomen opdrachtbedrag te worden voldaan.
7. De annuleringskosten zijn direct opeisbaar.
 
6.4 Coaching
 
1.  De Opdrachtgever of de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer kan coaching kosteloos annuleren tot 4 werkdagen voor aanvang van de coaching.
2. Bij annulering of wijzigingen tussen 4 en 2 werkdagen voor aanvang van de coaching wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
3. Bij annulering of wijzigingen minder dan 2 werkdagen voor aanvang van de coaching, wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.
 

Artikel 7: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgaaf van redenen de training/cursus of opdracht te annuleren dan wel deelname van een door Opdrachtgever aangewezen Opdrachtgever of (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

Artikel 8: Prijzen

De prijzen zijn niet bindend, tenzij zij zijn opgenomen in een schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 3. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.sn.nl.
 

Artikel 9: Betaling voor opleiding/cursus, opdrachten en onderzoek

9.1. Opdrachtnemer brengt de door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen binnen 30 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 1 maand voor aanvang van de training/cursus of opdracht te voldoen op de door opdrachtnemer aangegeven wijze, zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op opschorting of verrekening wegens een (beweerdelijke) tekortkoming in de uitvoering van de door opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij bijzondere acties, zoals last-minute aanbiedingen, dient het verschuldigde honorarium voor aanvang van de training/cursus te zijn voldaan.
 
9.2. Bij deelname aan een mastermodule brengt opdrachtnemer de door opdrachtgever verschuldigde cursusprijs in 1 termijn in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient de factuur een maand voor aanvang van de cursus, doch uiterlijk tien dagen na facturering te voldoen op de door opdrachtnemer aangegeven wijze, zonder dat opdrachtgever zich op opschorting of verrekening kan beroepen wegens een (beweerdelijke) tekortkoming in de uitvoering van de door opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
9.3. De reis- en pakket-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een training/cursus of opdracht zijn niet in de cursusprijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 
9.4. Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer verzonden nota('s) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de werkelijk gemaakte incassokosten volgens het rapport Voor Werk II in rekening te brengen, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op betaling van overige door Opdrachtgever verschuldigde schade.
 
9.5. Indien Opdrachtgever door niet tijdige en/of niet volledige betaling in verzuim is, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, waaronder begrepen het recht om deelname aan de training/cursus te weigeren.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een redelijke opzegtermijn in acht te nemen.
 
Opdrachtnemer is gerechtigd deelname van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een cursus of (maatwerk)opdracht te weigeren of de uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 13.
 

Artikel 11: Auteursrecht

11.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van opdrachtnemer. Openbaarmaking kan slechts geschieden na verkregen toestemming van opdrachtnemer. Opdrachtgever is gerechtigd tot het maken van meervoudige kopieën voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en cursusmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij op de zaak zelf een andere auteursrechthebbende op het werk is aangegeven.
 
11.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berust het auteursrecht van al hetgeen voortvloeit uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoek, databases en andere registraties en gegenereerde gegevens, uitsluitend bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft tevens het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 

Artikel 12: Overname van personeel

Medewerkers van Opdrachtnemer zijn gedurende hun dienstverband en gedurende twee jaar na beëindiging van hun dienstverband gebonden aan een concurrentiebeding, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Opdrachtnemer mogen verrichten. Op grond daarvan staat het Opdrachtgever niet vrij om gedurende voornoemde periode, niettegenstaande voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, (voormalige) werknemers van Opdrachtnemer in dienst te nemen, dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten, in welke juridische constructie dan ook, al dan niet tegen betaling. Dit geldt ook indien de ex-werknemer inmiddels bij een derde in dienst is getreden.
 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met voorwaarden en gedragscode van NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) uit te voeren. Opdrachtnemer staat daarmee in voor de goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.
 
13.2 Opdrachtnemer aanvaardt jegens Opdrachtgever geen aansprakelijkheid voor schade anders dan schade die door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval zal uitkeren.
 
13.3 In andere gevallen dan die genoemd in lid 2 is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht voor de schadeveroorzakende prestatie, dan wel, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het bedrag van de facturen over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 11.344,00 excl. BTW.
 
13.4 Voor zover sport- en soortgelijke activiteiten deel uitmaken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of hun fysieke gesteldheid en conditie hen in staat stellen op verantwoorde wijze aan dergelijke activiteiten deel te nemen. Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten uit, zowel jegens Opdrachtgever als jegens deelnemer. Het bepaalde in het 2e en 3e lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
 
13.5 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
13.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
 
1. enige tekortkoming van Opdrachtgever of van de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) in de nakoming van zijn/hun verplichtingen, daaronder begrepen het niet voldoende verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst;
2. onjuiste en/of onvolledige informatie van en/of te laat verstrekte informatie door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
3. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade van de uitvoering in de organisatie van Opdrachtgever of deelnemer van door deelnemer tijdens de cursus vervaardigde examenprojecten, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten en dergelijke.

Artikel 14: Verwerking persoonsgegevens

14.1 De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens wordt gevormd door de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemer/Contractant zoals opgenomen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden.
 
14.2 Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken is gerelateerd aan de dienstverlening van Schouten & Nelissen B.V. en SNR Schouten & Nelissen Recovery B.V. te weten het ontwikkelen, onderhouden en organiseren van trainingen, opleidingen, consultancy, coaching en onderzoek, met als doel persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling.
 
14.3 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen, zullen door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving worden behandeld.
 
14.4 De onderzoeksgegevens die door Opdrachtnemer van Opdrachtgever worden verkregen mogen in geanonimiseerde vorm worden gebruikt voor wetenschappelijke en andere onderzoeksactiviteiten. Dit houdt in dat de gegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever gepubliceerd mogen worden zonder vermelding van de exacte herkomst van de gegevens. Door het verstrekken van de opdracht aan Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever tevens toestemming aan Opdrachtnemer om de bij Opdrachtgever gegenereerde gegevens te gebruiken voor het hierboven en in lid 3 omschreven doel.
 
14.5 Persoonsgegevens worden opgenomen in de op maat gesneden database van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van opleidingen en andere producten en diensten die door Opdrachtnemer worden aangeboden. De gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan alle labels van SNR Schouten & Nelissen Recovery B.V., en Schouten & Nelissen B.V. voor hetzelfde doel waarvoor Opdrachtnemer de gegevens gebruikt.
Wanneer de deelnemer aangeeft geen andere informatie te willen ontvangen dan over zijn/haar eigen opleiding, zal dit verzoek onmiddellijk worden gerespecteerd en zullen de gegevens van de deelnemer niet meer worden gebruikt.
 
14.6 Inzage, correctie en verwijdering Opdrachtgever heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. In artikel 9 van de Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe dit recht kan worden uitgeoefend.
 
14.7 De verwerking van persoonsgegevens leidt tot informatie over het gebruik van de trainings- en studiediensten en wordt derhalve gebruikt om niet tot de betrokkene herleidbare informatie te genereren in de vorm van statistische en andere overzichten voor management-, beleids- en onderzoeksdoeleinden.
 
14.8 De volledige Privacyverklaring is te vinden op: www.sn.nl

Artikel 15: Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

15.1 Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij:
 
1. Dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;
2. Dit wettelijk verplicht is of de gegevens worden opgevraagd door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.
 
15.2 Opdrachtnemer kan voor de verwerking van persoonsgegevens derden inschakelen. Opdrachtnemer verplicht deze derden te handelen in overeenstemming met de privacy voorwaarden van Opdrachtnemer, die zijn neergelegd in een document als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens.
 
15.3 Persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht.
 

Artikel 16: Doorgifte van gegevens aan derde landen

Opdrachtnemer kan voor de goede uitvoering van de overeenkomst met de deelnemer persoonsgegevens opslaan of doorgeven aan landen die geen waarborgen bieden voor een passend beschermingsniveau als bedoeld in artikel 77 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Opdrachtnemer zal daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van een modelovereenkomst als bedoeld in artikel 26, vierde lid, van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie of waarborgen die een van de uitzonderingsbepalingen als bedoeld in artikel 77 lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens bieden.

Artikel 17: Geheimhouding

In aanvulling op het bepaalde in artikel 14.3 zijn beide partijen verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de andere partij of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 

Artikel 18: Bijzondere voorwaarden Masteropleidingen en -modules

18.1 Het door Opdrachtnemer gehanteerde Onderwijs- en Examenreglement (OER) is ook van toepassing op de examinering van Masteropleidingen en -modules. In dit reglement is voor de cursus aangegeven aan welke eisen de deelnemer moet hebben voldaan om recht te hebben op het diploma of bewijs van deelname.
 
18.2 Indien een deelnemer de Masteropleiding tijdelijk wil onderbreken, is dit mogelijk, mits de opleiding kan worden afgerond voordat een examen vervalt (5 jaar) en voor eigen risico van deelnemer. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat nieuwe cursussen gestart zijn of zullen starten en kan niet garanderen dat er nog plaats is in lopende groepen (maximum aantal deelnemers). De administratiekosten bedragen € 350,00 excl. BTW.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.
 
EXTRA LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE AANBOD
 

Artikel 20: Algemeen

20.1 De onderhavige extra voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op opdrachten die door opdrachtnemer worden uitgevoerd via het leerplatform MijnSN.nl;
 
20.2 Behoudens en voor zover daarvan later uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn bovenstaande leveringsvoorwaarden van SNR Schouten & Nelissen Recovery B.V. of Schouten & Nelissen B.V. ook onverkort van toepassing op het online aanbod;
 
20.3 De toepasselijkheid van de (extra) leveringsvoorwaarden vloeit, onverminderd andere keuzemogelijkheden, in ieder geval (mede) voort uit de aanvaarding daarvan door de (potentiële) Cliënt, welke aanvaarding (telkens) dient te geschieden door het aanvinken van die voorwaarden voordat de (potentiële) Cliënt toegang krijgt tot de online aanvraag.

Artikel 21: Definitie van begrippen

Voor het online aanbod gelden in aanvulling op het bepaalde in artikel 1 de volgende begrippen:
 
Leerplatform MijnSN.nl: de internetapplicatie van opdrachtnemer via welke een opdrachtgever onder door opdrachtnemer bepaalde voorwaarden (tijdelijk) toegang verkrijgt/heeft tot het online aanbod van opdrachtnemer voor zover daartoe een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand is gekomen;
 
Persoonlijk doelbepalingsgesprek: de op initiatief van opdrachtnemer ingevulde vragenlijst en het naar aanleiding daarvan gevoerde telefoongesprek tussen een potentiële opdrachtgever en een E-coach waarin wordt nagegaan en vastgesteld of het online leertraject waarin de potentiële opdrachtgever geïnteresseerd is wel aansluit bij zijn interesses en/of capaciteiten;
 
E-coach: de door opdrachtnemer aangestelde en uitgeruste persoon die is aangesteld om online deelnemers te begeleiden en te coachen;
 
Online deelnemer: de natuurlijke persoon, al dan niet (zelf) Opdrachtgever, die via online aanmeldingen een Online leertraject van opdrachtnemer volgt of heeft aangemeld om te volgen;
 
Online leertraject: de cursus of opleiding die door een Online deelnemer via een Online sollicitatie wordt gekozen uit het Online aanbod van Opdrachtnemer;
 
Online academie: alle modules en leertrajecten die door opdrachtnemer via internetapplicaties worden aangeboden en waarvoor personen zich schriftelijk dan wel digitaal kunnen inschrijven;
 
Inschrijving: de schriftelijke of digitale inschrijving van een Opdrachtgever gericht aan opdrachtnemer, gericht op het sluiten van een overeenkomst voor het volgen van een Online leertraject of opleiding, krachtens welke Opdrachtgever tijdelijk toegang verkrijgt tot het Leerplatform MijnSN.nl.
 

Artikel 22: Annuleringsregeling

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 en aanvullend op het bepaalde in artikel 6 geldt voor het Online aanbod de volgende annuleringsregeling;
 
22.1 Door Inschrijving komt een overeenkomst tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand met betrekking tot één (of meerdere) Online leertraject(en);
 
22.2 De overeenkomst als bedoeld in artikel 22.1 komt tot stand onder de door beide partijen in te roepen ontbindende voorwaarde van het negatieve resultaat van het persoonlijke doelstellingsgesprek;
 
22.3 Tot en met het persoonlijk doelbepalingsgesprek is annulering van de Inschrijving door Opdrachtgever kosteloos mogelijk;
 
22.4 Indien de uitkomst van het persoonlijk doelbepalingsgesprek inhoudt dat opdrachtnemer de overeenkomst wenst voort te zetten, zendt opdrachtnemer zo spoedig mogelijk daarna aan opdrachtgever een bevestiging van plaatsing, gevolgd door een factuur, waarmee de ontbindende voorwaarde als bedoeld in artikel 22.2 vervalt;
 
22.5 Indien de uitkomst van het persoonlijk doelstellend gesprek inhoudt dat opdrachtnemer de overeenkomst niet wenst voort te zetten, stuurt opdrachtnemer zo spoedig mogelijk hierna een email aan opdrachtgever waarin deze beslissing, die geacht wordt een beroep te doen op voornoemde ontbindende voorwaarde, aan opdrachtgever wordt bevestigd.
 

Artikel 23: Overige bepalingen

23.1 De door opdrachtnemer bij Inschrijving aan Opdrachtgever verleende toegang tot het Account is strikt persoonlijk en mag uitsluitend worden gebruikt door Opdrachtgever/deelnemer zelf, of indien het een rechtspersoon betreft, uitsluitend door de Online deelnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd bij overtreding van het in dit lid bepaalde, de Online deelnemer en/of Opdrachtgever de (verdere) toegang tot het Leerplatform MijnSN.nl te ontzeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, daaronder begrepen enige restitutie van hetgeen in het kader van de Inschrijving door Opdrachtgever is betaald;
 
23.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Online aanbod en/of het leerplatform MijnSN.nl en/of het Online leertraject en/of de website van opdrachtnemer berusten uitdrukkelijk en uitsluitend bij opdrachtnemer. Opdrachtgever noch Online deelnemer zijn gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer enig onderdeel daarvan te kopiëren en/of aan derden over te dragen en/of te (doen) gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor opdrachtnemer toestemming heeft verleend. Opdrachtnemer is gerechtigd bij overtreding van het in dit lid bepaalde, Opdrachtgever de (verdere) toegang tot het Leerplatform MijnSN.nl te ontzeggen, zonder gehouden te zijn tot restitutie van hetgeen in het kader van de Inschrijving door Opdrachtgever is betaald. Opdrachtgever en/of de Online deelnemer zijn in geval van overtreding aansprakelijk voor alle schade die voor opdrachtnemer in dit verband ontstaat.
 
23.3 Indien en voor zover een Online leertraject of module bestaat uit meerdere door opdrachtnemer via Leerplatform MijnSN.nl te leveren cursus- of opleidingsonderdelen, worden deze geacht aan Opdrachtgever te zijn geleverd op het moment dat deze door opdrachtnemer digitaal aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. De vastlegging van dat moment in de (digitale) administratie van opdrachtnemer vormt daarvoor dwingend bewijs. Mededelingen van opdrachtnemer betreffende hun voorgenomen levering worden geacht slechts streeftermijnen te zijn. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet bereiken van die termijnen.