Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Relevance Learning B.V., een label van Schouten & Nelissen B.V.

Artikel 1 Begripsbepaling

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden onderhandelt, of op enige andere wijze aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft verstrekt.

Opdrachtnemer: Relevance Learning B.V.

Opdracht: de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht tot het verlenen van leerdiensten waarvoor een afzonderlijke offerte wordt opgemaakt, en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Standaardopleiding/-cursus: bestaande standaardopleidingen/-cursussen, die onderdeel zijn van de standaardportfolio van Relevance Learning. Dit kan een zuiver online leertraject, een gemengd leertraject of een zuiver virtuele opleiding onder leiding van een instructeur, ofwel face-to-face opleiding zijn.

Maatwerkopleiding/-cursus: opleiding/cursus die ofwel een aan de behoeften van de klant aangepaste versie van een standaardopleiding/-cursus van Relevance Learning is, ofwel speciaal voor deze klant ontwikkeld is en al dan niet enkele elementen van een standaardopleiding/-cursus van Relevance Learning bevat. Dit kan een zuiver online leertraject, een gemengd leertraject of een zuiver virtuele opleiding onder leiding van een instructeur, ofwel face-to-face opleiding zijn.

Aanvang van de opleiding/cursus: aanvang van de eerste online sessie (datum waarop deelnemers in het geval van een gemengd of online programma aan de reis kunnen beginnen) of – in het geval van een niet gemengd programma – sessie.

Aanvang van de opdracht: de eerste factureerbare prestatie uit hoofde van de opdracht.

Afzegging/verzetting: het beëindigen/verzetten van de opdracht voor een opleiding/cursus of het verzetten van de aanvang van de opdracht.

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Coaching: individuele begeleiding.


Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Relevance Learning, alsmede op alle overeenkomsten tussen Relevance Learning en opdrachtgevers tot het verzorgen van interne bedrijfsprojecten en/of met betrekking tot deelname aan deze projecten, dan wel consultancy in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen de "opdracht".
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 3 Totstandkoming van de opdracht

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door (1) ondertekening van de offerte door Opdrachtgever, (2) ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of (3) schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de telefonische mededeling van de opdracht door de Opdrachtgever.


Artikel 4 Offertes

1. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs dient te begrijpen dat (enig onderdeel van) de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.


Artikel 5 Bijstand door Opdrachtgever

1. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer te allen tijde alle gevraagde en ongevraagde informatie verstrekken die Opdrachtnemer voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht nodig heeft.
2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken door Opdrachtgever ter beschikking gesteld worden, of Opdrachtgever anderszins niet aan haar (informatie)verplichtingen voldoet, is Opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
3. Om de uitvoering van de opdracht zo goed en tijdig mogelijk te laten verlopen, zal Opdrachtgever tijdig werknemers van haar eigen organisatie ter beschikking stellen, tenzij dit niet uit de aard van de opdracht voortvloeit. Opdrachtgever dient erop toe te zien dat haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
4. Indien het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, gevraagde gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever tot extra kosten voor Opdrachtnemer leidt, komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Voor zover aanbiedingen van Opdrachtnemer mede zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie, staat Opdrachtgever er voor in dat zij naar beste weten alle voor de opzet en uitvoering van de aangeboden werkzaamheden essentiële informatie verstrekt heeft. Opdrachtnemer zal de door hem te verlenen diensten naar beste inzicht en vermogen en naar hoge maatstaven uitvoeren. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak noodzakelijk maken, zal Opdrachtnemer zich in overleg met Opdrachtgever – of vice versa – inspannen de oorspronkelijke opdracht aan te passen. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zijn gehouden hierop tijdig de aandacht te vestigen, en de consequenties voor de opdracht en eventuele (extra) kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voort mocht vloeien uit het feit dat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar had moeten zijn.
3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan de Opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk goedgekeurd heeft.


Artikel 7 Annulering en/of verplaatsing van de opdracht door Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is bevoegd de opdracht schriftelijk te annuleren.
2. De Opdrachtgever kan de opdracht tot 8 weken voor aanvang kosteloos annuleren.
3. Indien Opdrachtgever de opdracht tot 4 weken voor aanvang annuleert, is Opdrachtgever gehouden 50% van het offertebedrag te betalen.
4. Indien Opdrachtgever de opdracht tot 2 weken voor aanvang annuleert, is Opdrachtgever gehouden 75% van het offertebedrag te betalen.
5. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van het offertebedrag voldaan te worden.
6. Voor maatwerkprogramma's worden in geval van annulering van de opdracht alle opstart- en ontwerpkosten en andere gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
7. De annuleringskosten zullen in rekening worden gebracht op het tijdstip waarop met de opdracht zou zijn aangevangen.
8. Indien de opdracht binnen de bovengenoemde termijn van 8 weken verzet wordt, zal dit als een annulering worden beschouwd.
9. Voor verzetting nadat een planning door Opdrachtgever is bevestigd, meer dan 8 weken voor aanvang van de opdracht, zal 5% van de prijs van de geplande programma's in rekening worden gebracht.


Artikel 8 Annulering van individuele begeleiding/coaching door Opdrachtgever

1. In afwijking van Artikel 7 kan de geplande afspraak tot 1 maand voor de sessie kosteloos worden geannuleerd.
2. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de sessie is Opdrachtgever 50% van het offertebedrag verschuldigd.
3. Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de sessie dient 75% van het offertebedrag voldaan te worden.
4. In geval van annulering minder dan 48 uur voor aanvang van de sessie dienen de volledige kosten voldaan te worden.
5. Ook bij individuele begeleiding/coaching worden bij annulering van een sessie de annuleringskosten op het moment dat de sessie zou zijn aangevangen in rekening gebracht.


Artikel 9 Prijzen

Tenzij deze in een schriftelijke overeenkomst als bedoeld in Artikel 3 opgenomen zijn, zijn de prijzen niet bindend.

Artikel 10 Betaling

1. Relevance Learning zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen door middel van een factuur in rekening brengen. Betaling dient binnen 30 dagen – zonder opschorting of verrekening wegens een (vermeende) tekortkoming van Relevance Learning – door overschrijving op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening te geschieden.
2. Indien de Opdrachtgever nalaat de factuur binnen de overeengekomen termijn te voldoen, is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Relevance Learning is steeds gerechtigd vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen. Bij gebreke van tijdige betaling is Relevance Learning gerechtigd de uitvoering van de opdracht per direct op te schorten.
3. Bij gebreke van tijdige betaling door Opdrachtgever is deze steeds gehouden aan Relevance Learning alle in redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden, met inbegrip van de kosten van incassobureaus, alsmede de werkelijk gemaakte kosten en het honorarium van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toegewezen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 260,00.


Artikel 11 Opschorting en ontbinding

Bij gebreke van tijdige betaling door Opdrachtgever is Relevance Learning, onverminderd het bepaalde in Artikel 9, gerechtigd deelname van Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemers aan een project te weigeren, de uitvoering van de opdracht op te schorten, of de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 12 Duur en beëindiging van de opdracht
1. De aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn onlosmakelijk met de structuur van de in het projectvoorstel (van Opdrachtnemer) beschreven activiteiten verbonden. Wijzigingen in de structuur, onder meer met betrekking tot de omvang en fasering van het project, de methode, de analyse en de rapportage, die in overleg met Opdrachtgever worden aangebracht, kunnen tot een wijziging van de verschuldigde kosten leiden.
2. Indien zich als gevolg van binnen de invloedssfeer van Opdrachtgever liggende feiten of omstandigheden tussentijdse wijzigingen in de uitvoering van de leerdiensten voordoen, is Opdrachtnemer – indien dit voor de kwaliteit van de dienstverlening noodzakelijk is – bevoegd wijzigingen in de beschreven opzet van de leerdiensten aan te brengen. Opdrachtnemer is gerechtigd de daaraan verbonden (extra) kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.
3. Opdrachtnemer kan vooraf slechts een indicatie geven van de duur van de uitvoeringstermijn van een project. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn een overeengekomen termijn of einddatum van de activiteiten en de rapportage derhalve niet bedoeld als een fatale termijn.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Opdrachtnemer bevoegd bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
5. Een overeenkomst wordt altijd voor een minimumperiode en/of voor een minimum aantal (herhaaldelijke) leveringen aangegaan. Tenzij anders is overeengekomen, kan een dergelijke overeenkomst niet voortijdig opgezegd worden.


Artikel 13 Opzegging

1. Onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel dat hen ter beschikking staat, kan elk der Partijen bij de Overeenkomst deze met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij opzeggen indien:

i. sprake is van een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van enige bepaling van de Overeenkomst door de andere Partij, en deze tekortkoming onherstelbaar is of (indien de tekortkoming wel herstelbaar is) de andere Partij nalaat die binnen een termijn van 30 kalenderdagen na daartoe schriftelijk te zijn gesommeerd te herstellen;
ii. de andere Partij stappen heeft ondernomen of handelingen heeft verricht die verband houden met haar ondercuratelestelling, voorlopige vereffening of faillissement, een akkoord of regeling met haar crediteuren (anders dan in verband met een solvente herstructurering), haar liquidatie (vrijwillig danwel op last van de rechtbank, tenzij met het oog op een solvente herstructurering), de aanstelling van een curator voor enige van haar activa, of de staking van haar bedrijf, of – indien deze stappen of handelingen in een ander rechtsgebied plaatsvinden – verband houden met een soortgelijke procedure in het desbetreffende rechtsgebied;
iii. de andere Partij haar bedrijf geheel of gedeeltelijk staakt of dreigt te staken, of de financiële positie van de andere Partij zodanig verslechtert dat naar het oordeel van de opzeggende Partij het vermogen van de andere Partij om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst naar behoren na te komen in gevaar is gekomen.
iv. Onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel dat hem ter beschikking staat, kan Opdrachtnemer indien Opdrachtgever nalaat enig uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd bedrag op de vervaldatum te betalen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 14 Gevolgen van opzegging

Bij opzegging van de Overeenkomst:
dient de Opdrachtgever alle Opleidingsmaterialen die niet volledig betaald zijn te retourneren; en
blijft elke bepaling van de Overeenkomst die uitdrukkelijk of stilzwijgend bedoeld is om bij of na opzegging van de Overeenkomst in werking te treden danwel van kracht te blijven onverminderd van kracht.
Opzegging van de Overeenkomst laat de rechten, rechtsmiddelen, plichten of verplichtingen van de Partijen die tot de datum van beëindiging zijn ontstaan onverlet, met inbegrip van het recht schadevergoeding te eisen voor schade voortvloeiende uit enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst die op of vóór de datum van beëindiging bestond.


Artikel 15 Overmacht

Opdrachtnemer is uit hoofde van de Overeenkomst niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever indien zij, door enige handeling of gebeurtenis, of enig nalaten of ongeval buiten haar redelijke invloed – met inbegrip van maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsconflicten (ongeacht of daarbij werknemers van Opdrachtnemer of die van een andere Partij betrokken zijn), storingen in een nutsvoorziening of transport- of telecommunicatienetwerk, overmacht, oorlog, oproer, burgerlijke onlusten, opzettelijk aangerichte schade, naleving van een wet of overheidsbevel, regel, voorschrift of aanwijzing, ongeval, uitval van bedrijfsuitrusting, brand, overstroming, storm of in gebreke blijven van leveranciers of onderaannemers – in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, of in de uitoefening van zijn bedrijf wordt verhinderd of vertraagd, mits Opdrachtgever van een dergelijke gebeurtenis en de verwachte duur daarvan in kennis is gesteld.


Artikel 16 Wijziging

Wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk geschieden en door de Partijen (of hun gevolmachtigden) ondertekend zijn.


Artikel 17 Afstand

Indien een Partij nalaat enig recht of rechtsmiddel waarin de Overeenkomst of de wet voorziet (tijdig) uit te oefenen respectievelijk aan te wenden, houdt dit op geen enkele wijze een verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, of een verhindering van of beperking ten aanzien van de verdere uitoefening respectievelijk aanwending van dat of enig ander recht of rechtsmiddel in. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening respectievelijk aanwending van een dergelijk recht of rechtsmiddel leidt tot verhindering of beperking van de verdere uitoefening respectievelijk aanwending van dat of enig ander recht of rechtsmiddel.


Artikel 18 Intellectueel eigendom

1. Net als tussen de Partijen zijn alle Intellectuele Eigendomsrechten en andere rechten ten aanzien van de Prestaties en eventuele andere documenten en materialen die door de Leverancier geleverd worden (gezamenlijk "de Materialen") uitsluitend eigendom van de Leverancier en/of haar zakenpartners.
2. Leverancier verleent Opdrachtgever hierbij ten behoeve van de werknemers van Opdrachtgever die het trainingsprogramma volgen ("Deelnemers") voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusieve, herroepelijke, rechtenvrije licentie om de Materialen te gebruiken, met als doel in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst de Diensten te ontvangen.
3. Leverancier stemt er specifiek mee in dat de Deelnemers hun eigen aantekeningen maken over de inzichten/informatie die tijdens de training worden gedeeld ("Aantekeningen") en, nadat de training gegeven is, de Materialen en hun Aantekeningen voor hun eigen ontwikkelingsdoeleinden, ter vergemakkelijking van gesprekken over het programma en – voor hun interne ontwikkeling – ten behoeve van het delen van ideeën met andere werknemers gebruiken, zolang Opdrachtgever de Materialen niet (zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier) voor aanvullende sessies zonder betrokkenheid van Leverancier gebruikt, deze gebruikt om aanvullende werknemers training te geven, of deze buiten Opdrachtgever en/of haar gelieerde ondernemingen verspreidt.
4. Behalve zoals hierboven uiteengezet, mag Opdrachtgever zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier de Materialen niet vermenigvuldigen, reproduceren, kopiëren, vertalen, publiceren, leveren, streamen, opnemen of aanpassen, of daar uittreksels of versies, afgeleide werken of samengestelde werken van maken.
5. Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder "Intellectuele Eigendomsrechten" alle octrooien, rechten op uitvindingen, gebruiksmodellen, auteursrechten en naburige rechten, handelsmerken, dienstmerken, handels-, bedrijfs- en domeinnamen, rechten op commerciële aanbiedingsvormen of vormgeving, rechten ten aanzien van goodwill of het recht een vordering in te stellen wanneer producten of diensten van een andere partij voor jouw producten of diensten uitgegeven worden, rechten ten aanzien van oneerlijke concurrentie, ontwerprechten, rechten ten aanzien van computersoftware, databankrechten, topografierechten, morele rechten, rechten ten aanzien van vertrouwelijke informatie (met inbegrip van knowhow en handelsgeheimen) en alle andere intellectuele eigendomsrechten verstaan, in elk geval ongeacht of deze gedeponeerd zijn, en met inbegrip van alle aanvragen voor en verlengingen of vernieuwingen van dergelijke rechten, en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming waar dan ook ter wereld.

Artikel 19 Overname van personeel

Gedurende hun dienstverband en tot twee jaar na beëindiging daarvan zijn de werknemers van Relevance Learning gebonden aan een concurrentiebeding, dat inhoudt dat het hen verboden is werkzaamheden voor zakenpartners van Relevance Learning te verrichten. Op grond daarvan staat het Opdrachtgever niet vrij om gedurende voornoemde periode zonder schriftelijke toestemming van Relevance Learning (voormalige) werknemers van Relevance Learning en/of aan Relevance Learning verbonden medewerkers in dienst te nemen of anderszins van hun diensten gebruik te maken. Dit geldt ook indien de werknemer en/of de aan Relevance Learning verbonden medewerker in de tussentijd bij een derde in dienst is geweest.


Artikel 20 Aansprakelijkheid

1. Relevance Learning zal zich inspannen om opdrachten naar beste inzicht en vermogen en conform de voorschriften van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) uit te voeren www.nrto.nl/kwaliteit.
2. Relevance Learning aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever voor andere schade dan die door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, en alleen voor zover de verzekeraar in voorkomende gevallen tot uitkering overgaat.
3. In andere dan de in lid 2 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of – indien het een overeenkomst van bepaalde duur betreft – tot het bedrag van de facturen over een periode van 3 (drie) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer dan EUR 15.000,00 bedragen.
4. Relevance Learning is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van:
• niet-nakoming door Opdrachtgever van haar verplichtingen, met inbegrip van het niet verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
• door Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
5. Relevance Learning is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
6. Relevance Learning kan niet aansprakelijk worden gesteld indien Opdrachtgever de mogelijkheid heeft de geleden schade op haar verzekeringsmaatschappij of een derde te verhalen.


Artikel 21 Verwerking van Persoonsgegevens

1. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens wordt gevormd door de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever zoals opgenomen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden.
2. Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken houdt verband met de dienstverlening van Relevance Learning, te weten het ontwikkelen, onderhouden en organiseren van training, opleiding, consultancy, coaching en onderzoek, met als doel persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van het team en de organisatie.
3. Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever verkregen worden, zullen door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving behandeld worden.
4. Onderzoeksgegevens die Opdrachtnemer van Opdrachtgever verkrijgt, mogen in geanonimiseerde vorm voor wetenschappelijke en andere onderzoeksgerelateerde activiteiten worden gebruikt. Dit houdt in dat zonder vermelding van de precieze herkomst de gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever kunnen worden gepubliceerd. Door de opdracht aan Opdrachtnemer te verlenen, verleent Opdrachtgever Opdrachtnemer tevens toestemming de bij Opdrachtgever gegenereerde gegevens voor het hierboven omschreven doel te gebruiken.
5. Inspectie, correctie en verwijdering. Opdrachtgever heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. In de AVG verklaring wordt uitgelegd hoe dit recht uitgeoefend kan worden.
6. De verwerking van persoonsgegevens leidt tot informatie over het gebruik van de opleidings- en leerdiensten en wordt derhalve gebruikt om informatie te genereren die niet tot de betrokkene herleidbaar is, maar uit statistische en andere overzichten voor management-, beleids- en onderzoeksdoeleinden bestaat.
7. De volledige AVGverklaring is hier te vinden.


Artikel 22 Boetebeding

Indien Opdrachtgever in strijd met een van de verplichtingen uit de artikelen van deze Overeenkomst handelt, verbeurt Opdrachtgever (na schriftelijke objectieve onderbouwing van die overtreding), zonder dat ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een boete van maximaal EUR 10.000,00, alsmede een boete van EUR 1.000,00 voor iedere dag dat die overtreding heeft plaatsgevonden en voortduurt. Opdrachtnemer is gerechtigd in plaats daarvan volledige schadevergoeding te eisen.


Artikel 23 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

1. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij:
a. Dit met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene gebeurt;
b. Dit bij wet vereist is, of de informatie door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van het onderzoek naar en de vervolging van strafbare feiten wordt opgevraagd.
2. Opdrachtnemer kan derden inschakelen om persoonsgegevens te verwerken. Opdrachtnemer zal dergelijke derden verplichten volgens de in Artikel 21 opgenomen voorwaarden van Opdrachtnemer, en de in Bijlage 1 en 2 opgenomen AVGverklaring en gegevensverwerkingsovereenkomst te handelen.
3. Persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht.


Artikel 24 Vertrouwelijkheid

In aanvulling op de overeenkomst inzake gegevensverwerking in Bijlage 2 zijn beide Partijen verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de andere Partij of uit andere bron verkrijgen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of uit de aard van de informatie voortvloeit.


Artikel 25 Gehele overeenkomst

De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen en treedt in de plaats van en maakt alle eerdere overeenkomsten, beloften, toezeggingen, garanties, verklaringen en afspraken tussen hen, schriftelijk dan wel mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan nietig. Elk der Partijen bevestigt dat zij bij het aangaan van de Overeenkomst niet uitgaat van, en geen rechtsmiddelen zal hebben met betrekking tot, enige verklaring, toezegging, verzekering of garantie (ongeacht of deze argeloos of uit onachtzaamheid is gedaan) die niet in de Overeenkomst is opgenomen.


Artikel 26 Cessie en uitbesteding

Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen van haar rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst cederen, overdragen, bezwaren, uitbesteden of deze op enigerlei andere wijze verhandelen, welke toestemming volledig naar goeddunken van Opdrachtnemer geweigerd kan worden.
Opdrachtnemer kan te allen tijde al haar rechten of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of een gedeelte daarvan cederen, overdragen, bezwaren, uitbesteden of deze op enigerlei andere wijze verhandelen.


Artikel 27 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle overeenkomsten tussen Relevance Learning en een Opdrachtgever zijn onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen die uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn voortvloeien en niet onder de bevoegdheid van de kantonrechter vallen, zullen aan de rechtbank te 's-Hertogenbosch worden voorgelegd.