Privacy beleid

Algemeen

Dit is de GDPR verklaring van SNR Schouten Global B.V. en haar dochteronderneming Relevance Learning B.V., beide gevestigd in Zaltbommel, Nederland, aan de van Heemstraweg West 5. Schouten Global B.V. en Relevance Learning B.V. respecteren de privacy van personeel, opdrachtgevers en deelnemers en houdt zich aan de regels van de AVG. 

Hoe wij met data omgaan is vastgelegd in verschillende verklaringen en overeenkomsten, die aanvullend kunnen worden gezien. Daar waar nodig wordt verwezen in deze tekst. 

Welke gegevens bewaren we en met welk doel?

Persoonsgegevens:

naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer;
een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens; 
nationaliteit en geboorteplaats van de opdrachtgever of deelnemer; 
gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer; 
gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van het onderwijs; 
gegevens die betrekking hebben op de behaalde studieresultaten; 
gegevens voor de organisatie van het onderwijs; 
gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van trainingskosten; 
gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten, coaching en trainingen; 
gegevens om te voldoen aan de accreditatiecriteria van de NVAO, uitsluitend bestemd voor University en betreft specifiek een kopie paspoort, curriculum vitae en kopie(en) van diploma’s vooropleidingen; 
andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet. 

Wij vragen deze gegevens als u deelnemers laat registeren of zelf deelnemer gaat worden. Wij hebben deze gegevens nodig om onze producten en diensten aan de juiste persoon te kunnen leveren. Contactgegevens hebben wij nog om u te kunnen informeren over de dienst- of productafname en nieuwe ontwikkelingen.

Doelstellingen van vastleggingen zijn:

het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, coaching, persoonlijke testen en/of scans met betrekking tot bijvoorbeeld leiderschapstrainingen of bedrijfsintern project; 
het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Cliënten; het - binnen het kader van de relevante wetgeving - toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten, interessante trainingen en ontwikkelingen; 
het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren; 
het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van Schouten & Nelissen; 
het toegang geven tot online leertrajecten; 
het bekendmaken van informatie over deelnemers via eigen website / leerportaal; 
het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen); 
het behandelen van geschillen; 
het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s); 
voldoen aan de accreditatiecriteria (University) 
de uitvoering of toepassing van een andere wet. 

Al naar gelang het soort product- of dienstafname is het mogelijk dat wij gegevens delen aan zogenaamde ‘derden’. 

De persoonsgegevens worden mogelijk verstrekt aan:
• degenen die:
• belast zijn met de hierboven opgesomde werkzaamheden, of
• leiding geven aan de hierboven opgesomde werkzaamheden, of
• noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven opgesomde werkzaamheden.
• anderen, indien:
• de opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
• de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht of
• de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie) of
• de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Schouten & Nelissen zorgt ervoor dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt of
• als onderdeel van een door ons geleverd product of coaching bieden wij, via onze samenwerkingspartner New Heroes B.V., een abonnement aan waarin 6 maanden lang online-trainingen kunnen worden gevolgd of
• bij inkoop van trainingen die via derden geleverd worden.

Wij zullen gegevens nooit ongevraagd aan derden verstrekken, noch de verwerking van gegevens op verzoek van een derde aanpassen.

Verwerkersovereenkomsten
Met derden zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten waar uitdrukkelijk is opgenomen dat alle handelingen waar uw gegevens bij betrokken zijn dienen te voldoen aan de voorschriften van de AVG.

Bewaartermijn
Al naar gelang het soort dienst- of productafname hanteren wij verschillende bewaartermijnen. Wij zullen nimmer uw gegevens langer bewaren dan voor het uitvoeren van onze dienst- of productafname noodzakelijk is.
Neemt u contact met ons op als u hier specifieke vragen over heeft.

Recht op inzage, correctie en verwijdering
Een ieder die bij ons geregistreerd staat kan te allen tijde om zijn of haar gegevens vragen, laten corrigeren of verwijderen. Indien toestemming is gegeven voor een specifieke verwerking van gegevens is het mogelijk deze toestemming in te trekken.

Beveiliging
Schouten & Nelissen neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vanaf mei 2019 zijn wij dan ook ISO27001 gecertificeerd.

Mochten er onverhoopt gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn tot misbruik, dan kan er contact opgenomen met de Privacy Officer van Schouten & Nelissen. Dit kan per mail: Privacy.officer@sn.nl, telefonisch: 0418-68.86.51 of en uiteraard schriftelijk.